top of page

GENEL VEKALETNAME

Leh Aleyhime açılmış ve açılacak dava ve takiplerden dolayı  T.C Yargı organlarının, meclislerinin daire ve kuruluşlarının her kısım ve derecesinde, her yol ve sıfatla beni temsile hak ve menfaatlerimi korumaya,  ilgili Keza sair  kurumlar ve kişiler aleyhine davalar açmaya, icra takibinde bulunmaya, açılmış açmış bulunduğum davalar ile aleyhime açılan  davalara katılmaya, takibe ve neticelendirmeye, teslim edilecek evrakları ilgili kurumlara teslim etmeye tahkime ve hakem tayinine, her nevi dilekçe ve evrakları beni temsilen kendi imzası ile ilgili kurum ve kuruluşlara vermeye, tebliğ ve tebellüğe, tanık, bilirkişi göstermeye, karşı taraftan gösterilenleri kabul veya redde, protesto, ihtarname ve ibraname keşidesine, keşide olunanlara cevap vermeye, yemin teklifi ve kabul ve redde, keşif yaptırmaya, keşiflerde hazır bulunmaya, keşif raporlarına itirazlara, yeniden keşif talebinde bulunmaya, ihtiyati ve icra-i tedbir ve hacizler yaptırmaya ve kaldırtmaya, İcra Daireleri, Yargıtay, Sayıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, vergi mahkemeleri ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri ile yasalarla kurulmuş ve kurulacak yargı organları ve diğer devlet dairelerinin tümünde gerekli her türlü kanuni işlemleri yapmaya, işleri takibe, murafaaya, kararları temyize, kararların düzeltilmesi ve yargılamanın iadesini istemeye, hakim, bilirkişi, hakem, şahit, katip ve bilirkişileri şikayete ve redde, dava nakline, duruşmalara katılmaya, elden evrak alıp vermeye, kayıt ve suretler çıkartmaya, dosyaları tetkike, yanlışlıkları düzelttirmeye, vergi daireleri, vergi itiraz, takdir, temyiz ve il uzlaşma komisyonları ile yasalarla bu konuda kurulmuş ve bundan sonra kurulacak organlarda beni temsile, uzlaşma  talebinde bulunmaya, tutanakları imzalamaya, itiraza, konkordato veya sermaye şirketi ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması teklifinde bulunmaya ve bunlara muvafakat vermeye, alternatif uyuşmazlık çözüm yoluna başvurmaya, gerekli yasal işlemleri takip ve neticelendirmeye, duruşmalardan vareste tutulmam yolunda talepte bulunmaya, tüm kararların infazını ilgili kuruluşlardan istemeye, ahzu kabza, sulh ve ibraya, davaları tamamen ve kısmen ıslah etmeye, her türlü kurum ve kuruluşta tedbirleri ve hacizleri kaldırmaya, davayı kabul ve redde, davadan feragate ve feragati davayı kabule, temyizden feragati ve temyizden feragati kabule, hakimlerin fiilleri sebebiyle devlet aleyhine tazminat davası açmaya, yabancı mahkeme kararlarının Türkiyede tanınması veya tenfizine, çekin karşılığının bulunmaması halinde her bir çek yaprağı için yasal olarak bankanın ödemekle yükümlü olduğu miktarın tahsiline, sigorta şirketleri ile sair kurum ve kuruluşlardan hasar ödemelerini tahsile, başkalarını tevkil, teşrik ve azle yetkili olmak üzere Kocaeli Barosu avukatlarından  Av. Hakan ÇELİKKESER, Av. Tuğçe YÜCEL ve Av. Doğan AKBAŞ'ı genel vekil nasp ve tayin ettim.

VEKİL EDEN         : 


bottom of page