top of page
library-1147815_1280.jpg

Uzmanlık Alanlarımız

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
•    Kurumsal Danışmanlık Hizmetleri
•    İşe İade Davaları
•    Hizmet Sözleşmeleri
•    İş Kazaları / Meslek Hastalıkları
•    Her Türlü İşçi Alacakları ve Tazminatları
•    Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Alacaklar
•    Sigortalılığın Tespit ve Tescili
•    Sendikal Davalar
•    İşçi-İşveren Haklarına İlişkin Davalar

 

TİCARET HUKUKU
•    İflas ve İflasın Ertelenmesi
•    Sözleşme Hukuku
•    Sözleşmeden kaynaklanan alacak / borç ilişkileri,
•    Sözleşme ihtilaflarının sulh yoluyla giderilmesi
•    Kıymetli Evrak (Çek, Bono, Poliçe) Hukuku
•    Marka ve Sınai Haklar Hukuku
•    Sigorta Hukuku
•    Şirket Ana Sözleşmeleri,
•    Şirketlere Sürekli Danışmanlık,
•    Ana Sözleşme Değişiklikleri ve Sermaye Artırımı,
•    Şirket Genel Kurul İşlemleri,
•    Şirketler Hukuku ( A.Ş., LTD  ŞTİ., Kooperatifler Hukuku)

•    Şirket Pay Devri,
•    Şirket Kuruluş, Tür Değiştirme ve Birleşmeleri,
•    Zayi ve Kambiyo Senedi (Çek-Bono-Poliçe) Davaları,
•    Şirket Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılacak Dava,
•    Kooperatif Davaları
•    Şirketler Hakkındaki İhtilaflar
•    Tazminat Davaları

 

MEDENİ HUKUK (AİLE-KİŞİLER-EVLENME-BOŞANMA)
•    Anlaşmalı - Çekişmeli Boşanma Davaları
•    Nafaka / Velayet Davası
•    Nişanın Bozulmasından Doğan Davalar (Maddi ve Manevi Tazminat vb.)
•    Maddi – Manevi Tazminat
•    Babalık Davaları
•    Evliliğin Butlanı / İptali
•    Mal Paylaşımı / Alacak Davaları
•    6284 Sayılı Yasa Gereği Koruma Tedbiri Kararı Alınması
•    Yabancı Mahkemelerce Verilen Boşanma Kararlarının Türkiye’de Tanınması ve Tenfizi
•    Miras / Tenkis / Muvazaa
•    Vesayet Davaları / Kayyım Atama
•    Tapu ve Nüfus Kayıt İsim Düzeltme ve Değiştirme, Yaş Düzeltme, Kazai Rüşt Davaları,
•    Nesebin Reddi, Tashihi (Düzeltilmesi) ve Babalık Davaları Evlat Edinmeye İzin Davası,
•    Vesayet ve Kayyım Davaları Evlenmeye İzin, İddet Müddetinin Kaldırılması Davaları

 

BORÇLAR HUKUKU
•    Alacak Davaları
•    Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,
•    Tahliye Davası
•    Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Artırımı Davaları,
•    Tevdi Mahalli Tayini (Ödeme Yeri Belirlenmesi)
•    Sözleşmeden Kaynaklanan Davalar

 

TÜKETİCİ HUKUKU
•    Tüketici Hak İhlallerinden Kaynaklanan Hakem Heyeti başvuru ve Yargı Yolları

 

TAZMİNAT VE SORUMLULUK HUKUKU

•    Trafik Kazasından Kaynaklı Maddi / Manevi Tazminat
•    Haksız Fiil Sebebiyle Maddi / Manevi Tazminat
•    Destekten Yoksun Kalma Tazminatı
•    İş Kazasından Kaynaklı Maddi / Manevi Tazminat
•    Beden Bütünlüğünün İhlali Sebebiyle Tazminat Davaları

 

İCRA – İFLAS – BORÇLAR HUKUKU
•    İlamlı / İlamsız / Kambiyo Senedi Takipleri
•    İtiraz / İtirazın Kaldırılması Davaları
•    Takibin İptali Davaları
•    İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz Davaları,
•    İstihkak Davaları
•    Menfi Tespit -Borçlu Olmadığının Tespiti Davaları
•    Takas – Mahsup Davaları


GAYRIMENKUL DAVALARI
•    Tapu iptali / tescili
•    Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri
•    Kamulaştırma
•    Müdahalenin men’i (El atmanın önlenmesi davası)
•    Ecrimisil davaları
•    Kooperatiflere ilişkin davalar
•    İzale-i Şuyu / Şufa / İntifa / İrtifak
•    Kira / tahliye

 

CEZA DAVALARI
•    Hayata, Mal varlığına, Şerefe Karşı Suçlar
•    Devlete ve Kamu Düzenine Karşı Suçlar
•    Trafik Kazaları (ölümlü / yaralamalı)
•    Çocuk İstismarı
•    Aile içi şiddet
•    Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

 

İDARE VE VERGİ HUKUKU
•    Tam Yargı Davaları
•    İdari İşlem Davaları
•    Vergi Zıyaı
•    Vergi Kaçakçılığı
•    Vergi Usul Kanuna ilişkin Uyuşmazlıklar
•    Vergi Dairesi Başkanlığında uzlaşmalar

 

MİRAS HUKUKU

•    Mirasçılık Belgesinin Alınması,
•    İzale-i Şuyu (Paydaşlığın-Ortaklığın Giderilmesi) Davası,
•    Terekede İhtiyati Tedbirler, Mirasın Reddi, Miras Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar,
•    Mirasçılık Belgesinin İptali Davası,
•    Mirasta Defter Tutulması,
•    Vasiyetnamenin İptali Davası,
•    Mirasta İade Davası,
•    Miras Sözleşmesi,
•    Vasiyetname Düzenlemesi,
•    Taksim Sözleşmesi

 

EŞYA HUKUKU
•    Kat Mülkiyeti Yasasından Doğan Davalar
•    Tahliye Davaları
•    Meni müdahale Davaları
•    Tapu İptali ve Tescil Davaları
•    Kamulaştırma

 

SERMAYE PİYASALARI VE FİNANS HUKUKU

•    Hisse Senetleri Piyasası Ürünleri ve Diğer Finansal Ürünler Konusundaki Yasal Danışmanlık 
•    Mevzuat Danışmanlığı 
•    Finansal Davalar

 

İNŞAAT HUKUKU

•    Ayıplı İşler
•    Cezai Şart Talepleri ve teminatların paraya çevrilmesi
•    Elatmanın önlenmesi davaları
•    Gayrimenkul satış vaadi davaları
•    Haksız fesih
•    Kadastro Davaları
•    Kamulaştırmasız el atma davaları
•    Kat karşılığı sözleşmelerinden doğan davalar
•    Kat mülkiyeti kanunundan kaynaklanan davaları
•     Kira uyuşmazlıkları ve ecrimisil davaları  
•    Hakediş ödemelerinin yapılmaması
•    2/b Yasasından Kaynaklanan Davalar
•    Tashih ve Tespit Davaları

 

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

•    Markanın Hükümsüzlüğü Davaları.
•    Patentin Hükümsüzlüğü Davaları.
•    Faydalı Modelin Hükümsüzlüğü Davaları.
•    Fikri Mülkiyet Hukukuna ilişkin Tazminat Davaları.
•    Fikri Mülkiyet Hukukuna ilişkin Sözleşmelerin hazırlanması.
•    Firmalara , eğitim hizmetlerinin verilmesi .
•    Fikri Mülkiyet Hukukuna ilişkin her türlü Savcılık işlemlerinin yürütülmesi.
•    Eser tescil süreçlerinin yürütülmesi.
•    FSEK kapsamına giren Davalar.
•    Fikri Hakların Uluslararası düzlemde korunmaları.

 

 

BİLİŞİM HUKUKU

•    Bilişim Araçları Yoluyla işlenen suçlar
•    Elektronik Belgelerin Hazırlanması
•    Bilişim Yoluyla Verilere İzinsiz Erişim
•    Bilişim Yoluyla Bilgilerin Çalınması veya Değiştirilmesi
•    Bilişim Yoluyla Çalınan Kişisel Bilgilerin Yayınlanması
•    Bilişim Yoluyla Taciz ve Tehdit Suçlarının Takibi

 

ULUSLARARASI HUKUK DAVALARI

•    Milletlerarası Tahkim
•    Yabancı ülke şirketleri ile yapılacak sözleşmeler
•    Milletler arası Hukuk / Ceza Davaları
•    Enerji Sektörüne İlişkin Danışmanlık
•    Yabancı ülke Vatandaşları Hakkında İcra Takipleri
•    Yurt Dışı Yatırımları ile ilgili Hukuki Danışmanlık
•    Uluslararası Özel Hukuk Davaları
•    Uluslararası Ticari Sözleşmelere ilişkin Davalar
•    Uluslararası Fikri Mülkiyet Hukukuna ilişkin Davalar
•    Milletlerarası Usul Hukukuna ilişkin Davalar
•    Yabancı Mahkeme ve Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
•    Yabancı Yatırım Uyuşmazlıkları
•    Uluslararası Çocuk Kaçırma İhtilafları
•    Vatandaşlık Hukuku
•    Yabancılar Hukuku
•    Yabancıların Türkiye’de Gayrimenkul Edinmesi
•    Yabancıların Türkiye’de şirket kurması
•    Yabancıların Türkiye’de çalışma ve oturma izni alması
•    Tanıma ve Tenfiz

 

ASKERİ DAVALAR
•    Disiplin Cezaları 
•    Emre İtaatsizlik
•    Askeri İdari Davaları
•    Askeri Tazminat Davaları
•    Askeri Ceza Davaları

Diğer Faaliyetlerimiz

• İhtarname, İhbarname, Protesto Düzenleme,
• Dava, Cevap Dilekçesi vb. Dilekçeler,
• Temyiz ve Karar Düzeltme Dilekçeleri,
• Dernek Tüzüğü Hazırlanması,
• Her Türlü Sözleşme Düzenlenmesi,
• Tespit Davası,
• Tüketici Davaları,
• Şirketlere Sürekli Danışmanlık
• İş Mahkemelerinde Görülen Davalar,
• İptal Davası, Tam Yargı Davası, Vergi Uyuşmazlıklarından Doğan Davalar,
• Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargı ve Sayıştay da Temyiz Duruşmalarına katılmak

bottom of page