top of page
Ara

Tüketim Ödüncünde Ödüncü Geri Verme Zamanı

19.Hukuk Dairesi Esas: 2012/14995 Karar: 2013/12457 Karar Tarihi: 08.07.2013


Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün davacı vekilince duruşmalı, davalı vekilince de duruşmasız olarak temyiz edilmesi üzerine ilgililere çağrı kağıdı gönderilmişti. Belli günde davacı vek. Av... ve davalı vek. Av...'ün gelmiş olmalarıyla duruşmaya başlanarak hazır bulunan avukatların sözlü açıklamaları dinlenildikten ve temyiz dilekçesinin süresinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


Karar: Davacı vekili; müvekkilinin davalıdan olan alacağını tahsil için başlattığı icra takibine davalının itiraz ettiğini belirterek itirazın iptaline, %40 tazminata karar verilmesini talep ve dava etmiştir.


Davalı vekili; davanın reddini istemiştir.


Mahkemece; dava konusu takibin dayanağının banka havale dekontları olduğu, dekontlarda ödeme sebebine ilişkin bir açıklama bulunmadığı, BK.’nun 312. maddesi uyarınca davacının takipten önce iade talebinde bulunup 6 hafta beklemesi gerekirken bu süreye uymadan takip başlattığı, davanın ön şartı niteliğindeki geçerli takibin bulunmadığı, takibin kötü niyetle yapıldığının ispatlanamadığı gerekçesiyle davanın reddine, davalının tazminat isteminin reddine karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.


Davacı, davalıya borç olarak gönderdiği paranın iade edilmediğini ileri sürerek talepte bulunmuştur. Davalı ise, havalenin mevcut borcun tasfiyesi amacıyla gönderildiğini savunmuştur. Bu durumda dava konusu paranın ödünç olarak gönderildiğini ispat yükü davacıdadır. Mahkemece tarafların ticari defterleri ve kayıtları incelenerek gönderilen paranın tarafların ticari defterlerinde nasıl kaydedildiği tespit edildikten sonra uyuşmazlık karara bağlanmalıdır. Yapılacak inceleme sonunda dava konusu paranın davacı tarafından ödünç olarak gönderildiği sonucuna varılması halinde 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 312. maddesi uyarınca değerlendirme yapılarak varılacak uygun sonuç çerçevesinde bir karar verilmelidir. Açıklanan bu yönler gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulmasında isabet görülmemiştir.


Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün temyiz eden taraflar yararına BOZULMASINA, vekili Yargıtay duruşmasında hazır bulunan taraflar yararına takdir edilen 990,00'ar TL. duruşma vekalet ücretinin bir diğerinden alınıp yek diğerine verilmesine, peşin harcın istek halinde iadesine, 08.07.2013 gününde oybirliği ile karar verildi.

58 görüntüleme

Comentarios


bottom of page