top of page
Ara

Yoldaki Başıboş Köpeğe Çarpma Sonucu Meydana Gelen Trafik Kazasında Güvence Hesabının Sorumluluğu

17. Hukuk Dairesi         2016/11759 E.  ,  2018/4487 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü:

-K A R A R-

Davacı vekili; müvekkillerinin miras bırakanı İsmail İlhan'ın 05/11/2014 tarihinde trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini, kullandığı araç ile yoldaki başıboş bir köpeğe çarpması sonucu meydana gelen kazada 3. bir şahsın kusurunun bulunmadığını, kazaya karışan motorsikletin 2918 sayılı trafik Kanunun 91. Maddesine göre trafik sigortası yaptırılması zorunlu vasıtalar içinde yer almakta olduğunu, Güvence Hesabının hukuken sorumluluğu bulunduğunu, bu nedenle müvekkillerinden ... için destekten yoksun kalma tazminatı olarak 5.000,00 TL nin olay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalı ... Hesabından tahsili ile müvekkiline ödenmesine, vesayet altındaki küçük ... için 2.500,00 TL, Küçük ... için 2.500,00 TL olmak üzere toplam 5.000,00 TL destekten yoksun kalma tazminatının olay tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte davalı ... Hesabından tahsil edilerek vasi sıfatıyla hareket eden müvekkili ...' a vesayeten ödenmesini talep etmiştir.

Davalı vekili; açılan davanın reddini talep etmiştir.

Mahkemece iddia, savunma, toplanan deliller ve benimsenen bilirkişi raporuna göre, davanın kabulü ile, davacı eş ... yönünden 129.302,80 TL, davacı ... yönünden 38.815,30 TL, davacı ... yönünden 36.543,70 TL olmak üzere toplam 204.661,80 TL'nin davalı daha önce temerrüde düşürülmemiş olduğundan dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile davalıdan alınarak adı geçen davacılara verilmesine, dair karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Dosya içerisindeki bilgi ve belgelere, mahkeme kararının gerekçesinde dayanılan delillerin tartışılıp değerlendirilmesinde, bir usulsüzlük bulunmamasına göre, davalı vekilinin yerinde görülmeyen tüm temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun bulunan hükmün ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 10.485,34 TL kalan onama harcının temyiz eden davalıdan alınmasına 25.04.2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

10 görüntüleme

Comments


bottom of page