top of page
Ara

Kesin Nitelikte Olan Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Temyizen Bozulması

12. Hukuk Dairesi         2018/8834 E.  ,  2019/11857 K.

Alacaklı tarafından başlatılan ilamlı icra takibinde, borçluların icra mahkemesine başvurusunda dayanak ilamın bozulmasından sonra yapılan dosya hesabında daha önceki ödemelerin dikkate alınmadığını belirterek yeniden hesaplama yapılmasını talep ettiği, ilk derece mahkemesince şikayetin kabulü le 13.01.2015 tarihli muhturanın 23.671,07 TL olarak düzeltilmesine karar verildiği, karara karşı alacaklı tarafından istinaf yoluna başvurulması üzerine, ... Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesinin 21/09/2017 tarih, 2017/1013 Esas 2017/1200 Karar sayılı kararı ile alacaklının istinaf başvurusunun Hukuk Muhakemeleri Kanunu 353- (1) b-1 maddesi gereğince esastan reddine karar verildiği, bu kararın alacaklı tarafından temyiz edildiği ve aynı Bölge Adliye Mahkemesinin 04/01/2018 tarih 2017/1013 Esas 2017/1200 Karar sayılı ek kararıyla daire kararının kesin nitelikte olması, temyiz kabiliyetinin bulunmaması nedeni ile temyiz dilekçesinin, HMK’nun 366 yollaması ile HMK’nun 346-1 maddesi gereğince reddine karar verildiği, alacaklı tarafından ek kararın temyiz edildiği anlaşılmıştır.

Şikayete konu muhtırada yargılama neticesinde iptal edilen miktar 85.307,00 TL olmakla temyize gelen alacaklı olduğu gözetildiğinde karar kesinlik sınırı üzerinde olup ... Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesinin temyiz başvurusunun reddine dair 2017/1013 E. - 2017/1200 K. sayılı ve 04.01.2018 tarihli ek kararın kaldırılmasına oybirliğiyle karar verildikten sonra temyiz dilekçesinin incelenmesine geçildi.

Şikayet eden borçlunun şikayet dilekçesi incelenmesinde, faize itiraz sözkonusu olmayıp, dayanak ilamın bozulması sonrası yeniden yapılan yargılamada verilen karar nazara alındığında muhtıradaki meblağın kısmen mükerer olarak hesaplandığı yönünde şikayet olduğu, ancak yine dosyada mevcut ve hükme dayanak yapılan bilirkişi raporunda faiz hesaplamasına da giridiği, dolayısı ile şikayet eden borçlunun talebi aşılarak alacaklının aleyhine olacak şekilde sonuca gidildiği anlaşılmakla; mahkemece bilirkişiden faiz hesaplamasına girilmeyecek şekilde yalnız şikayet edenin şikayet dilekçesindeki hususları karşılayacak şekilde ek rapor alınmak sureti ile sonuca gidilmesi gerekirken, mevcut rapora dayalı olarak hüküm tesisi isabetsiz olup Bölge Adliye Mahkemesi kararının kaldırılması ve İlk Derece Mahkemesi kararının bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Alacaklının temyiz isteminin kabulü ile yukarıda yazılı nedenlerle 5311 sayılı Kanun ile değişik İİK'nun 364/2. maddesinin göndermesiyle uygulanması gereken 6100 sayılı HMK'nun 373/1. maddesi uyarınca, ... Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesinin 21/09/2017 tarihli, 2017/1013 E. - 2017/1200 K. sayılı kararının (KALDIRILMASINA), ... 21. İcra Hukuk Mahkemesinin 28/02/2017 tarihli, 2015/54 E.-2017/244 K. sayılı kararının (BOZULMASINA), peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, dosyanın ilk derece mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 03/07/2019 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

13 görüntüleme

Comments


bottom of page