Ara

Emekli İkramiyesinin Tamamı Haczedilebilir.

3. Hukuk Dairesi 2012/21033 E.,  2012/25216 K.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü.Davacı vekili dilekçesinde; davalıların murisi ... aleyhine davalı tarafça 2.İcra Müdürlüğünün 2006/4501 sayılı dosyası ile başlatılan takip devam ederken borçlunun vefat ettiğini, alacaklının murisin emekli ikramiyesine haciz talebinde bulunduğunu ve haciz yapıldığını, İcra Hukuk Mahkemesinde açtıkları davanın kabul edilerek haczin kaldırıldığını, bu kez alacaklının terekeye karşı yürütüleceği beyanı ile emekli ikramiyesi üzerinde haciz talebinde bulunularak paranın tahsil edildiğini, davacıların mirası reddettiğini, ancak emekli ikramiyesinin haczedilemeyeceğini belirterek, 10.378,67 TL'nin istirdaden tahsilini talep etmiştir.

Davalı, yargılamaya katılmamış, cevap dilekçesi vermemiştir.Mahkemece; emekli ikramiyesi ve emekli maaşının Yargıtay Kararlarına göre hak sahibi kişilere verildiğini, bunların terekeye dahil haklardan olmadığını, mirasbırakanın malvarlığına dahil olmayan bu konuda ölüme bağlı tasarrufta bulunma hakkı da olmadığını, bu nedenle yasaya aykırı olarak haczedilen bu tür istirdat davası ile geri istenebileceğini belirterek, davanın kabulüne karar verilmiştir.

Hükmü, davacı vekili temyiz etmektedir.5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 1, 2, 4.maddelerine göre 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi olanların, bu kanunun 4.maddesinin birinci fıkrasının a, b, c bendi kapsamından sigortalı olarak kabul edileceğinin belirtildiği dikkate alındığında ve 5510 sayılı Kanunun 93.maddesine göre; "bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri 88.maddeye göre takip ve takibi gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Emekli Sandığınca şartları oluştuğunda toptan ve bir defada ödenmekte olan emekli ikramiyesi, anılan madde kapsamında sayılan gelir, aylık ve ödenek niteliğinde olmadığı gibi, bu paranın haczedilemeyeceği yönünde gerek 5510 sayılı Kanunda gerekse İİK.nun 82 ve 83.maddesinde herhangi bir hüküm de bulunmamaktadır.Bu durumda, emekli ikramiyesinin anılan kanun ve maddelerde gösterilen kayıt ve sınırlandırmalara tabi tutulmaksızın tamamının haczi kabildir.Akademik incelemeler ve Yargıtay İçtihatlarının da ışığındaki gelişmeler neticesinde emekli ikramiyesinin haczinin caiz olduğu açıktır.

5510 sayılı Kanunun 17.04.2008 tarih ve 5754 sayılı Kanunun 56.maddesi ile değişik 93.maddesinin birinci fıkrasına göre, bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri 88.maddeye göre takip ve takibi gereken alacaklar ile nafaka borçları dışında haczedilemez.Emekli Sandığınca şartları oluştuğunda toptan ve bir defada ödenmekte olan emekli ikramiyesi, anılan madde kapsamında sayılan gelir, aylık ve ödenek niteliğinde olmadığı gibi, bu paranın haczedilemeyeceği yönünde gerek 5510 sayılı Kanunda, gerekse İİK.'nun 82 ve 83.maddelerinde herhangi bir hükümde bulunmamaktadır. Bu durumda emekli ikramiyesi, kayıt ve sınırlamalara tabi tutulmaksızın tamamının haczi kabildir. (Yargıtay 12.H.D. 23.02.2010 gün ve 2010/2308 E.- 4023 K.), (Yargıtay 19.H.D. 01.12.2005 gün ve 2005/6586 E.- 1935 K.)

Mahkemece, yukarıda açıklanan hususlar gözönünde bulundurulmaksızın, yanılgılı düşünce ve yazılı gerekçe ile davanın kabulü doğru görülmemiştir.Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 06.12.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

7 görüntüleme