Ara

Avukatlık Büroları Sigara İçme Yasağı Kapsamında Değildir

19. Ceza Dairesi  2015/19 E.,  2015/4554 K. 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun’un 2. maddesine aykırı davranmak eyleminden kabahatli Ö.. K.. hakkında 2000,00 Türk lirası idari para cezası ile cezalandırılmasına dair Aydın Valiliğinin 08/11/2012 tarih ve 2012/26 sayılı idari yaptırım kararına yapılan itirazın kabulüne ilişkin Aydın 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 14/01/2013 tarih ve 2012/1136 değişik iş sayılı kararı aleyhine Adalet Bakanlığının 12/05/2014 gün ve 32632 sayılı kanun yararına bozma istemini içeren yazısı ekindeki dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 30/05/2014 gün ve KYB.2014-194810 sayılı ihbarnamesi ile daireye verilmekle okundu.

Anılan ihbarnamede;

Aydın Sulh Ceza Mahkemesince, muterizin itirazının kabulüne karar verilmiş ise de ; 4207 sayılı Kanun’un 1. maddesinde "bu Kanunun amacı; kişileri ve gelecek nesilleri tütün ürünlerinin zararlarından, bunların alışkanlıklarını özendirici reklam, tanıtım ve teşvik kampanyalarından koruyucu tertip ve tedbirleri almak ve herkesin temiz hava soluyabilmesinin sağlanması yönünde düzenlemeler yapmaktır.", 2/b maddesinde ise" koridorları dahil olmak üzere her türlü eğitim, sağlık, üretim, ticaret, sosyal, kültürel, spor, eğlence ve benzeri amaçlı özel hukuk kişilerine ait olan ve birden çok kişinin girebileceği (ikamete mahsus konutlar hariç) binaların kapalı alanlarında" sigara içmenin yasak olduğunun belirtildiği, bu kapsamda avukat bürolarının yasa kapsamında sigara içilebilen yerler arasında sayılmadığı gibi bir muafiyette tanımadığı gözönüne alındığında itirazın reddi yerine yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediği gerekçesiyle 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309.maddesi uyarınca anılan kararın kanun yararına bozulması isteminde bulunulmakla gereği görüşülüp düşünüldü;

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma ihbarnamesine konu Aydın 2. Sulh Ceza Mahkemesinin 14/01/2013 tarih ve 2012/1136 değişik iş sayılı kararında yer alan gerekçeye göre mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik bulunmadığından yerinde görülmeyen kanun yararına bozma isteminin REDDİNE, 17/09/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

17 görüntüleme