top of page
Ara

Ödüncü Geri Verme Zamanı

19.Hukuk Dairesi Esas: 2005/4078 Karar: 2005/6725 Karar Tarihi: 16.06.2005


Dava: Taraflar arasındaki iflas davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı vekilince temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


Karar: Davacı vekili, davalı şirketin 30.10.2001 tarihinde olağan genel kurul yaptığını, yeni yönetim kurulunun belirlenmesiyle eski yönetim kurulunun görevinin sona erdiğini olağan kurulun tescil ve ilan edilmediğini bu nedenle şirketin organsız kaldığını yapılan itirazın geçersiz olduğunu, müvekkilinin davalı şirkete 101.250.Dolar borç para verdiğini, alacağın tahsili amacıyla başlatılan takibe itiraz edildiğini, bilançoda yer alan borca itirazın haksız olduğunu ileri sürerek davalı şirketin iflasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.


Davalı vekili, cevabında 9.8.2000 tarihli genel kuruldan sonra yapılan 30.10.2001 tarihli genel kurulun tescil ve ilan edilmemesi nedeniyle geçersiz olduğunu 9.8.2000 tarihinden itibaren 3 yıl süreyle seçilen yönetim kurulunun verdiği vekaletin geçerli bulunduğunu, şirketin davacıya borcu olmadığını belirterek davanın reddini istemiştir.


Mahkemece iddia, savunma ve toplanan delillere göre davacının BK'nun 312. maddesi uyarınca ödünç verdiği paranın iadesini talep edip 6 hafta bekledikten sonra takibe geçmesi gerekirken daha önce takibe geçtiği, usulüne uygun yapılmayan takipten dolayı açılan iflas davasının dinlenemeyeceği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekilince temyiz edilmiştir.


Davacı tarafından iflası istenen şirkete verilen dava konusu paranın ödünç olarak verildiği bilirkişi incelemesi sonucu saptanmıştır. BK.'nun 312. maddesinde göre ödüncün geri verilmesi konusunda belirli bir ödeme günü ihbar süresi veya istenildiği zaman muaccel olacağı kararlaştırılmamış ise ödünce konu para ilk istemden başlayarak altı hafta içinde geri verilmesi gerekir. Hükmü uyarınca davacı iade talebinde bulunup 6 hafta beklendikten sonra takibe geçmelidir. Anılan süreye uyulmadan başlatılan takip usul ve yasaya uygun olmadığından yazılı şekilde hüküm kurulmasında bir isabetsizlik bulunmamaktadır.


Sonuç: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün ONANMASINA, aşağıda yazılı onama harcının temyiz edenden alınmasına, 16.06.2005 gününde oybirliği ile karar verildi.

37 görüntüleme

Comments


bottom of page